תקנון האתר

 

ברוכים הבאים לדף אינטרנט פרסומי (להלן גם: "דף נחיתה") מטעם חברת ר.א שאטו בר מסעדה אילת בע"מ (להלן: "החברה").

 1. הינך מתבקש לקרוא בעיון רב ובצורה מדוקדקת את תנאי תקנון החברה, שכן כל שימוש, מכל מין סוג שהוא בדף נחיתה זה – ו/או בדפי נחיתה הקשורים לחברה ו/או לאתר החברה ו/או למדיה מכל מין וסוג שהוא הקשורה לחברה – לרבות אך לא רק: בשירותיו ו/או בתכניו ו/או במידע המובא בו מהווה את הסכמתך הבלתי מסויגת לתנאי התקנון ולהמשך גלישתך.
 2. ככל ואינך מסכים לכל התנאים בתקנון זה, ביחד ולחוד, הינך מתבקש להפסיק את השימוש לאלתר.
 3. בהמשך הגלישה הינך מתחייב, מאשר ומסכים לכל התנאים הבאים:
  • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.
  • החברה הינה בעלת זכויות הזיכיון בדף הנחיתה.
  • תנאי התקנון כוללים ומסדירים את תנאי הגלישה ו/או רישום ו/או ביקור ו/או כל שימוש מכל מין וסוג שהוא.
  • לחברה הזכות הבלעדית לשנות ו/או למחוק ו/או לעדכן ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת, ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או פרסום כלשהו של השינוי/העדכון, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. משכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש בכל כניסה שלך לכתובת דף נחיתה זה.
  • עדכנה החברה את תנאי התקנון כאמור לעיל, התנאים תקפים מרגע עדכונם והינך מוותר ויתור מוחלט וסופי על כל הסתמכות ו/או מצג שהופיע בדף הנחיתה. למען הסרת ספק, מרגע עדכון התקנון התנאים החדשים הם אלו שמחייבים.
  • החברה רשאית לפעול בכל צורה הנראית לה כנגד 'גולש' שמפר את תנאי התקנון ובכלל זה: לנקוט בפעולה משפטית ו/או כל פעולה אחרת (כמו למשל: חסימת גלישה).
  • ייתכן כי חלק מהתכנים או הקישורים שיוצגו דרך דף נחיתה זה או דרך אתרים אחרים של החברה, לרבות: מידע, נתונים, פרויקטים, סרטונים, מלל, שמע וכיו"ב (להלן יחד "התוכן"), יקושר או יהיה זמין דרך אתרים, עמודים וערוצים (להלן "העמודים") המנוהלים אצל צדדים שלישיים, לרבות בעמוד הפייסבוק של החברה; בערוץ היו-טיוב, בפרופיל האינסטגרם של החברה, בדפי נחיתה אחרים ובכל מדיה דיגיטלית שהחברה תראה לנכון.
  • הצפייה בתכני העמודים החיצוניים, בין אם ישירות דרך כתובת אתר זה או בעמודים עצמם, כפופה גם לתקנונים, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתרים המאחסנים אותם ושל החברות העומדות מאחוריהם. ככל שהינך משתמש באחד העמודים או יותר, מומלץ אם כן לעיין בנוסף גם בתנאי האתר המאחסן אותו/ם.
 4. התחייבויות המשתמשים בכתובת אתר זה:
  • המשתמש מתחייב להשתמש בדף הנחיתה בצורה סבירה, בדרך מקובלת ובתום לב.
  • המשתמש מתחייב לפעול בהתאם להוראות תנאי השימוש.
  • המשתמש בכניסתו לאתר ובהמשך הפעילות בו מתחייב לפעול בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות תקנון החברה ו/או מי מטעמה.
  • בהמשך השימוש בדף נחיתה זה, במידע המצוי בו ובתכניו המשתמש מאשר ומסכים באופן בלתי חוזר שלא לעשות כל שימוש, מכל מין וסוג שהוא – לרבות: העתקה קבועה, העתקה ארעית, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, צילום, העמדה לרשות הציבור, שימוש מסחרי (בין בתמורה ובין ללא תמורה) ו/או למטרת רווח ו/או שימוש שיש בו פגיעה זכויות החברה על פי דין – ללא הסכמה בכתב ומראש מאת החברה.
  • אין להשתמש במידע המפורסם בדף נחיתה זה לצורך הצגתו במדיה כלשהי ו/או ברשת האינטרנט, ללא הסכמה בכתב ומראש מאת החברה.
  • הפרת הוראות התקנון לעיל ולהלן יזכו את החברה לפיצויים בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף – שנגרם לחברה כתוצאה מפעילות ו/או התנהגות הנוגדת את הוראות התקנון.
 5. אחריות לתוכן דף הנחיתה וזמינותו:
  • המידע בדף נחיתה זה – לרבות אודות: פרויקטים קיימים ו/או עתידיים של החברה; תפריטים; לקוחותיה; מועדון לקוחותיה; קטעי וידאו; תמונות; תרשימים; תוכניות; מפרטים; מדידות; הדמיות; עיצובים; תשריטים; כתבות; תכנים ו/או ספקים ו/או שיתופי פעולה על ידי צדדים שלישיים ו/או מצגים מכל מין וסוג שהוא; מבצעים; הטבות; הנחות; שירות הלקוחות; פרטי התקשרות; פרטים אודות החברה וכיוצא באלו (להלן יחד: "המידע" או "הנתונים") – מוצג למשתמשי דף הנחיתה בכתובת זו  "AS IS" (כמות שהוא).
  • האמור לעיל הינו גם ביחס למידע שמציגים צדדים שלישיים המשתפים פעולה עם החברה.
  • חרף העובדה שהחברה פועלת ונוקטת בכל המאמצים הסבירים כדי להציג בדף נחיתה זה או דרכו מידע מדויק ו/או עכשווי ו/או מהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, הן במישרין והן בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע בדף הנחיתה, והסתמכות על כל תוכן המוצג בדף הנחיתה או דרכו הינה באחריותו המלאה של המשתמש באתר.
  • למען הסרת ספק, יש לאמת את כל המידע המוצג בדף נחיתה זה עם החברה באמצעות פניה לכתובת הדואר האלקטרוני: Booking@barakka.co.il ו/או באמצעות פקס': 08-6753228 ו/או באמצעות שירות לקוחות החברה בטלפון: 08-6333888.
  • יובהר כל עוד לא צוין אחרת, כל מצג ביחס לבית העסק של החברה ו/או הדמיות ו/או תוכניות ו/או תפריטים ו/או תרשימים ו/או תשריטים ו/או תמונות ו/או וידאו ו/או כל מידע אחר ביחס לדירות ו/או לפרויקטים של החברה הינו לצורך המחשה בלבד, וכל טענת הסתמכות עליהם תהיה בטלה ומבוטלת.
  • השימוש בדף הנחיתה ובתכניו הינן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. התוכן המוצג אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתקנון זה, המהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש בדף הנחיתה לבין החברה.
  • המידע המוצג בדף הנחיתה לא ישמש כל בסיס להסתמכותך לצורך קבלת החלטות מצד המשתמש בדף הנחיתה, לרבות החלטות: כספיות ו/או משפטיות ו/או אישיות ו/או אחרות מכל מין וסוג שהוא.
  • הדבר נכון גם אם במידע שצוין בדף הנחיתה ו/או בנתונים נפלו שגיאות ו/או ליקויים ו/או שגיאות בנתונים וכיוצא באלו.
  • בשים לב, כי יש לאמת את כל הרלוונטיות של המידע המוצג בדף נחיתה זה עם החברה באמצעות פניה לכתובת הדואר האלקטרוני: Booking@barakka.co.il ו/או באמצעות פקס': 08-6753228 ו/או באמצעות שירות לקוחות החברה בטלפון: 08-6333888.
  • כל פעולה ו/או החלטה ו/או הסתמכות שנעשית על-ידי המשתמש כתוצאה משימושו בדף הנחיתה ו/או בהתבסס על תכניו נעשית לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו הבלעדית בלבד; למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך ובכל אופן החברה לא תהא אחראית בקשר למידע המוצג ו/או פורט באתר – מבלי שהמשתמש פנה אל החברה בכתב ומראש וקיבל תשובה בכתב מטעם החברה ביחס לשאלותיו.
  • אין לקבל כל החלטה ו/או לבצע כל פעולה ו/או כל עסקה בגין המידע המפורסם בדף הנחיתה מבלי לקבל אישור בדוא"ל חוזר מהחברה ו/או אישור בכתב באשר לרלוונטיות ו/או לנכונות המידע המוצג בדף נחיתה זה.
  • המידע אודות תפריטים ו/או מחירים ו/או מספר מקומות הושבה ו/או ימי פעילות ו/או שעות פעילות המוצגים בדף נחיתה זה מצריך בירור אל מול שירות לקוחותיה של החברה בטלפון: 08-6333888 ואישור בכתב ומראש.
  • לא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אודות אי התאמה בין התפריטים ו/או המחרים ו/או מספר מקומות ההושבה ו/או ימי הפעילות ו/או שעות הפעילות שהוצגו בדף נחיתה זה לבין התפריטים ו/או המחירים ו/או מספר מקומות ההושבה ו/או ימי הפעילות ו/או שעות הפעילות בפועל ואין ולא תשמע כל טענת הסתמכות על הפרטים המוצגים בדף נחיתה זה.
  • לחברה הזכות הבלעדית לשנות את כלל הנתונים המפורסמים על ידה בדף הנחיתה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • בהמשך שימושך בדף נחיתה זה הינך מסיר מהחברה ו/או כל מי מטעמה, כל נזק ו/או אחריות ו/או הסתמכות, מכל מין וסוג שהוא, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם לך ו/או למי מטעמך בגין פרסום הנתונים של הרשות בדף הנחיתה של החברה ו/או בכל אתר הקשור לחברה.
 6. מסירת פרטים:
  • כל משתמש שמוסר את פרטיו על פי דרישות החברה נותן את הסכמתו המלאה והבלתי מסויגת להיכלל במאגר הלקוחות של החברה והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על פי חוק הגנת הפרטיות ו/או כל הוראת דין אחרת (להלן: "מאגר לקוחות החברה").
  • מאגר לקוחות החברה ישמש את החברה לשליחת דוא"ל; דיוור, מסרונים, עדכונים מעת לעת וכן לצרכי יצירת קשר, הן בכתב והן טלפוני, על ידי שירות לקוחות החברה.
  • החברה רשאית, להעביר ממאגר נתוני לקוחותיה מידע לצדדים שלישיים (שם משתמש, דוא"ל ומספר טלפון). המשך שימוש בדף נחיתה זה – ו/או בדפי נחיתה קשורים ו/או במדיה קשורה – מהווה הסכמה להעברת מידע לצדדים שלישיים, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בשל כך.
  • משתמש אשר נכלל במאגר לקוחות החברה, רשאי לפנות בכתב לחברה – באמצעות דוא"ל: Booking@barakka.co.il ו/או פקס' מספר 08-6753228 ולבקש להוציאו ממאגר לקוחות החברה.

 

 

 1. אחריות משתמש ואחריות חברה:
  • השימוש בדף נחיתה /או בדפי נחיתה אחרים ו/או באתר החברה ו/או במכל מדיה הקשורה לחברה הינו על המשתמש בלבד.
  • המשתמש נוטל על עצמו אחריות בלעדית לנזקים מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם למחשבו, כתוצאה מאי תקינות אתר החברה – ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בשל האמור להלן.
  • החברה לא תהא אחראית לנזק משפטי, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף כלפי מי שמשתמש בדף הנחיתה – ו/או בדפי הנחיתה ו/או באתר החברה ו/או בכל מדיה דיגיטלית אחרת – ו/או בשירותיו ו/או בנתונים המוצגים בו ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש בדף הנחיתה ו/או בשירותיו ו/או בנתונים המוצגים בו.
  • החברה לא תהא אחראית לנזק משפטי, מכל מין וסוג שהוא, הנגרם כתוצאה מאי תקינות דף הנחיתה (באגים ו/או וירוסים באתר) ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא למחשב של המשתמש – לרבות אך לא רק: מחיקת נתונים ממחשב המשתמש; נזקים למחשב המשתמש; אובדן מידע במחשב המשתמש;
  • החברה לא תהא אחראית לנזק כספי, מכל מין וסוג שהוא, הנגרם כתוצאה משימוש בדף הנחיתה ו/או באי תקינותו של האתר (באגים ו/או וירוסים באתר) ו/או הצפיה בו, לרבות: הפסד ימי עבודה ו/או מניעת רווח ו/או אובדן הכנסה וכיוצא באלו.
  • כל נזק שנגרם למשתמש עקב גלישה בתכני דף הנחיתה ו/או בכניסה לתכני האתר ו/או בהורדת תכנים של אתר החברה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
  • למען הסרת ספק, בהמשך גלישת המשתמש, המשתמש מסיר כל אחריות מכל מין וסוג שהוא, כלפי החברה, כתוצאה מנזקים ישרים ו/או עקיפים שנגרם למחשבו ו/או לציוד המשתמש – ובהמשך הגלישה בדף הנחיתה ו/או בדפי נחיתה קשורים ו/או במדיה קשורה ו/או באתר החברה – והוא מוותר באופן מוחלט וסופי על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
  • ככל וקיימים בדף הנחיתה קישורים (LINK) לאתרי אינטרנט אחרים – החברה אינה אחראית בכל צורה ואופן שהוא לתכני האתרים שאליהם מכוון ה-LINK ו/או למידע המצוי בהם. למען הסר ספק, שימוש ב-LINK הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
  • למען הסרת ספק, החברה לא יכולה להתחייב כי דף הנחיתה – ו/או המדיה הקשורה אליו – יפעל באופן רציף ו/או שלם ו/או שלא יהיו בו טעויות ו/או באגים ו/או בעיות מכל מין וסוג שהוא ו/או זליגת מידע אישי של המשתמש.
  • המשך הגלישה באתר מסיר כל אחריות מהחברה ומונע על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה בו חדר צד שלישי לא כדין למערכות המחשוב של אתר החברה.
 2. סתירה בין פרסומים ונוסחים המופיעים באתר החברה לבין רישומי החברה:
  • בכל מקרה של אי התאמה בין מידע המופיע בפרסומים המופיעים בדף הנחיתה – ו/או בדפי נחיתה קשורה ו/או מדיה קשורה ו/או באתר החברה – לבין מידע המופיע במשרדי החברה – יגבר המידע המופיע במשרדי החברה.
  • עוגיות (Cookies)
   • קובץ Cookie הוא קובץ המכיל חלקים מסוימים של מידע שהאתר יוצר בעת ביקור באתר. הוא יכול לעקוב ולבדוק איך ומתי אתה משתמש באתר, באיזה אתר ביקרת מיד לפני ביקורך בדף הנחיתה, והוא יכול לאחסן את המידע הזה עליך. ישנם שני סוגים נפוצים של קבצי Cookie " זמני" ו" Cookies תמידי".
   • Cookie זמניים אוגרים מידע רק על משך הזמן שאתה מחובר לדף הנחיתה הם לא נשמרים על גבי הכונן הקשיח. ברגע שאתה עוזב את דף הנחיתה – ו/או אתר החברה ו/או דפי נחיתה קשורים -, מחולל ה Cookie אינו שומר עוד את המידע שצבר.
   • רוב הדפדפנים כיום יודעים לזהות מתי " Cookie " מוצע ולאפשר לך לסרב או לקבל אותו .
   • אם אינך בטוח אם לדפדפן שלך יש יכולת זו ,עליך לבדוק עם יצרן התוכנה או ספק שירותי האינטרנט שלך.
   • אין החברה משתמשת בקבצי Cookie כדי לעקוב אחר הרגלי הניווט של המבקרים שלנו.
   • למען הסרת ספק, "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.
 1. קניין רוחני:
  • כל התכנים ו/או הנתונים ו/או המידע ו/או היצירות (כהגדרתן בחוק זכות יוצרים התש"ח -2007 ו/או הגדרה בכל דין) בדף הנחיתה – ו/או בדפי נחיתה קשורים ו/או באתר החברה ו/או במדיה הקשורה לחברה – הינן קניינה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה (להלן: "הקניין הרוחני");
  • התכנים ו/או הנתונים ו/או המידע ו/או היצירות יוגדרו באופן הנרחב ביותר והמשתמש מוותר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה אודות חוסר ידיעת הדין.
  • התמונות, קטעי הוידאו וכל חומר מכל מין וסוג המוגן על פי כל דין הינו קניינה הבלעדי של החברה ולא ניתן לעשות בו כל שימוש מכל מין וסוג שהוא ללא אישור החברה בכתב ומראש.
  • סימן המסחר "סלינה" ו/או הלוגו המופיע בתחילת התקנון הינו סימנה המסחרי של החברה בין אם סימני המסחר רשומים ובין אם לאו (להלן: "סימני המסחר").
  • החברה הינה בעלת הסימנים המסחריים כאמור 9.1 לעיל, ולה הזכות הבלעדית והייחודית בסימני המסחר.
  • אין לבצע כל פעולה מכל שיש בה שימוש ו/או הטעיה ו/או חשש להטעיה ו/או פגיעה ו/או דילול ו/או שימוש במוניטין של סימני המסחר.
  • אין לעשות כל שימוש בסימני המסחר של החברה, לרבות שימוש בסימני מסחר הדומים להם (שעלולים להטעות בהתאם להוראות הדין) מבלי לקבל הסכמת החברות בכתב ומראש.
  • כל שימוש שלא כדין בקניין הרוחני של החברה, לרבות בסימניה המסחריים – יקנה לה זכות תביעה כנגד המשתמש המפר.
 2. שונות:
  • הפרטיות המשתמשים בדף הנחיתה – ו/או באתר החברה ו/או בדפי נחיתה קשורים – חשובה לחברה מאוד.
  • החברה מנהלת את דפי הנחיתה שבבעלותה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של פרטיות והגנה על מידע אישי.
  • החברה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א 1981 ושואפת לעמוד בכל דרישות החוק.
  • החברה מחויבת להגן על פרטיות המשתמש ועל שמירת פרטיו ככל ונמסרו לחברה.
  • תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית על השימוש בדף הנחיתה – ו/או בדפי נחיתה קשורים ו/או באתר החברה ו/או במדיה הקשורה לחברה – יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבית המשפט השלום באילת תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.
 3. יצירת קשר:
  • בכל שאלה שאינה מובנת ביחס לתקנון ו/או ביחס למדיניות הפרטיות של החברה ו/או ביחס לשימושך בדפי הנחיתה של החברה ו/או אתר החברה הינך מוזמן לפנות בדוא"ל אל החברה: Booking@barakka.co.il ו/או באמצעות פקס': 08-6753228 ו/או באמצעות שליחת דואר לכתובת החברה הסתת 11, אילת.
  • החברה תעשה מאמץ להשיב לפניות המשתמשים תוך זמן סביר.

 

 

דילוג לתוכן